Μέτρηση χωρητικότητας

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τροφοδοτούμε με AC τάση.

Αμπερόμετρο: 108.8 mA, Βολτόμετρο: 96 V.

0072 ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Xc – χωρητική αντίσταση, C – χωρητικότητα, Q – άεργος ισχύς.

Η χωρητικότητα του πυκνωτή μετρήθηκε 3.75 μF.