Εμφάνιση του Κάδου Ανακύκλωσης στην Επιφάνεια Εργασίας

Windows Vista Greek > Πίνακας Ελέγχου > Εξατομίκευση > Αλλαγή εικονιδίων επιφάνειας εργασίας > Check “Κάδος Ανακύκλωσης”.

Windows 7 English > Control Panel > Appearance and Personalization > Personalization > Change the theme >  Change desktop icons > Check the ‘Recycle Bin’.