Συντελεστής σύζευξης (coupling coefficient)

Το κλάσμα

k=\frac{\phi_{12}}{\phi_{1}}=\frac{\phi_{21}}{\phi_{2}}

καλείται συντελεστής συζεύξεως.

Επειδή \phi_{12} \leq \phi_{1} και \phi_{21} \leq \phi_{2} η μέγιστη τιμή του k είναι η μονάδα.

Πολλαπλασιάζουμε τις σχέσεις M=N_{2} \frac{\phi_{12}}{i_{1}} (1) και M=N_{1} \frac{\phi_{21}}{i_{2}} οπότε έχουμε