Εκθετική μορφή μιγαδικού αριθμού

x = rcos \theta, y = rsin \theta

z=x+jy = r(cos \theta + jsin \theta)

r = \sqrt{x^{2}+y^{2}} – μέτρο ή απόλυτη τιμή του z

tan\theta = \frac{Opposite}{Adjacent} = \frac {y}{x}, \theta = tan^{-1} \frac{y}{x} – γωνία ή όρισμα του z

Ο τύπος του Euler e^{j \theta} = (cos \theta + jsin \theta) επιτρέπει την έκφραση του μιγαδικού αριθμού σε εκθετική μορφή.

Άρα ο μιγαδικός αριθμός z γράφεται

z=x+jy = r(cos \theta + jsin \theta)=re^{\theta}