Μέτρηση αντίστασης με γέφυρα Wheatstone

Παράδειγμα 1

Δίνεται R1=R2=1000 Ω, R3=9620 Ω και Ε=25 Volt.

Ρυθμίζουμε την αντίσταση R3 ώστε να μηδενιστεί το ρεύμα στο γαλβανόμετρο (G).

0071 Wheatstone bridge

Παράδειγμα 2

Δίνεται R1=250 Ohm, R2=300 Ohm, R3=150 Ohm και Ε=24 Volt.

Ρυθμίζουμε την αντίσταση R3 ώστε να μηδενιστεί το ρεύμα στο γαλβανόμετρο (G). Τότε V_{B}=V_{D} και V_{AB} = V_{AD}, V_{BC} = V_{DC}.

Kirchhoff’s Current Law (KCL): I1=Ix και Ι2=I3

Kirchhoff’s Voltage Law (KVL): I1R1=I2R2, IxRx=I3R3

IxR1=I3R2. Συνεπώς Rx/R1=R3/R2 (balanced bridge)

Rx=125 Ohm