Αυτεπαγωγή L (self-inductance of the coil)

Όταν σ’ ένα κύκλωμα ένα ρεύμα μεταβάλλεται, η μαγνητική ροή που περνάει μέσα από το ίδιο κύκλωμα (coil) μεταβάλλεται και δημιουργείται, επάγεται όπως λέμε στο κύκλωμα μια ΗΕΔ. Υποθέτοντας σταθερή τη μαγνητική διαπερατότητα (permeability), η επαγόμενη ΗΕΔ είναι ανάλογη προς τη μεταβολή του ρεύματος ανά μονάδα χρόνου δηλ. u_{L}=L \frac{di}{dt}

Η σταθερή αναλογίας L καλείται αυτεπαγωγή του κυκλώματος και έχει μονάδα το Henry (H).

Η ΗΕΔ ενός πηνίου με Ν σπείρες είναι u_{L}=N \frac{d \phi}{dt} (Faraday’s law)

όπου N d\phi είναι η μεταβολή της πλεγμένης μαγνητικής ροής N \phi του κυκλώματος. Από τις παραπάνω δύο εξισώσεις έχουμε

L \frac{di}{dt}=N \frac{d \phi}{dt} απ’ όπου L=N\frac{d\phi}{di}  (Ldi=N d\phi)

Αν στη θέση του πυρήνα υπάρχει μόνο αέρας, η ροή και το ρεύμα συνδέονται γραμμικά L=N \frac{\phi}{i}=const.