Магнитен поток (magnetic flux)

  • през сечение ds

  • през повърхнина s

B SI единицата за магнитен поток се нарива Вебер [\Phi]=Wb